Save the Cat! Goes to the movies (17) Out Of The Bottle: Freaky Friday (1976)

Người dịch: Phạm Quang Trung

FREAKY FRIDAY (1976)

Ask any woman of a certain age and the secret will spill out: The movie that got them through adolescence, the film that touched them more than any other, the late-night-popcorn-in-bed-DVD-in-the-player comfort flick of all time is the Jodie Foster version of Freaky Friday.

Thử hỏi bất kì một phụ nữ ở độ tuổi nào: Bộ phim đã đi cùng tuổi vị thành niên của họ, bộ phim mà lay động họ hơn bất kì bộ phim nào, bộ phim tình cảm nào mà khiến họ sẽ ngồi vừa ăn popcorn trên giường vừa xem bằng máy chạy DVD cho đến đêm khuya, bí mật sẽ được tiết lộ là phim của ngôi sao Jodie Foster Freaky Friday.

I don’t know why.

Tôi không biết tại sao.

I think it has something to do with that special time in life when mother and teen daughter realize the unique tension between them. Daughter feels like an ugly duckling; Mother feels under-appreciated. Little wonder this was also a successful remake directed by Mark Waters and starring Lindsay Lohan and Jamie Lee Curtis in 2003.

Tôi nghĩ ở một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, luôn có một vấn đề nào đó cần được giải quyết khi cả bà mẹ và cô con gái sắp trưởng thành bỗng nhận ra mối căng thẳng duy nhất giữa họ. Cô con gái cảm thấy mình là một “con vịt xấu xí” trong truyện cổ Andexen, trong khi bà mẹ lại cảm thấy mình không được đánh giá đúng tầm. Chẳng có gì phải phân vân khi năm 2003 đạo diễn Mark Waters làm lại phim này đã thành công với sự tham gia các diễn viên Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis.

We revisit the early version not only because it is a nostalgic touchstone, but also to see how far we have come in the technology of introducing “magic.” If you think Liar Liar‘s “spell” is thin, you won’t believe how the Mumbo Jumbo transpires here. But it reveals an OOTB truism; If we’re rooting for the participants, we don’t care how the magic happens.

Chúng ta xem lại phim cũ không chỉ bởi vì đó là một nguyên mẫu gốc một thời vang bóng mà còn để thấy chúng ta đã tiến triển xa như thế nào trong công nghệ giới thiệu “điều kì diệu”. Nếu bạn nghĩ rằng “câu thần chú” của Liar Liar là khó tin, bạn sẽ không thể tin được làm thế nào Mumbo Jumbo đã tiết lộ ở đây. Nhưng nó đã hé lộ một sự thật quá hiển nhiên kiểu thoát-khỏi-cái-chai; nếu khi chúng ta đang quá chú tâm đến những nhân vật tham gia, chúng ta sẽ bỏ qua việc đến điều kì diệu đã xảy ra như thế nào.

The Walt Disney Production of director Gary Nelson’s Freaky Friday is one of several successful films of the “Body Switch Bottle,” including Big and 13 Going on 30. It works, still, for a simple reason – because the lesson is primal.

Việc sản xuất Freaky Friday của đạo diễn Gary Nelson ở Walt Disney là một trong số những bộ phim thành công theo cơ chế “Thân thể hoán đổi với cái chai”, bao gồm Big 13 Going on 30.  Cơ chế này đã thực sự hiệu quả, vì một lý do đơn giản – bài học rút ra mới là quan trọng nhất.

OOTB Type: Body Switch Bottle

Loại Thoát-khỏi-cái-chai: Thân thể hoán đổi với cái chai.

OOTB Cousins: Vice Versa, Like Father Like Son, 18 Again!, Big, Dream a Little Dream, 13 Going on 30, All 0f Me, Switch, The Hot Chick, The Shaggy Dog

Họ hàng của loại này gồm các phim: Vice Versa, Like Father Like son, 18 Again! Big, Dream a Little Dream, 13 going on 30, All of Me, Switch, The Hot Chick, The Shaggy Dog.

FREAKY FRIDAY

Screenplay by Mary Rodgers – Kịch bản: Mary Rodgers

Based on the book by Mary Rodgers – Dựa trên quyển sách của Mary Rodgers

Opening Image: Young Jodie Foster asleep in bed. It’s 7:30 a.m. on Friday the 13th. In an hour things will get “freaky.”

Hình ảnh mở đầu: Cô gái nhỏ Jodie Foster đang ngủ trên giường. Lúc đó là 7h30 sáng thứ 6 ngày 13. Trong vòng 1 giờ đồng hồ mọi thứ sẽ trở nên quái đản.

Set-Up: As l3-year-old Annabel Andrews, Jodie has braces and no bustline, a goody-goody brother who shows her up, and a Mom who constantly rags on her. Barbara Harris (who is outstanding in this role) is a neglected housewife whose husband (John Astin) is a well-meaning male chauvinist. The set-up includes Dad needing both Mom and Jodie to help at a business event later. (NOTE; It’s always good to have “a big event” in the offing to make the magic extra inconvenient.) Barbara’s under-appreciated life is spent cleaning up after everyone, and ground zero is Jodie’s messy room. What’s wrong with that girl? Well, Jodie’s at an age where she has a life beyond her home. She is captain of her field hockey team, a water skier, and has a crush on Boris, the boy next door and perhaps a distant relative of Napoleon Dynamite. Mom and daughter are at a transition stage. It is that point in many OOTB tales – and in life – when, for all of us: Stasis = Death.

Xây dựng câu chuyện: 13 tuổi, cô bé Annabel Andrews, Jodie dùng nẹp răng và chưa có ngực. Cô có một cậu em trai hợm hĩnh luôn khoe khoang, có một và bà mẹ suốt ngày la mắng cô. Barbara Harris (đóng rất ấn tượng trong vai này) là một bà nội trợ đãng trí có ông chồng (John Astin) là người cực kì sô vanh nam quyền. Bối cảnh bao gồm ông bố cần cả Mẹ và Jodie giúp đỡ trong một vụ kinh doanh sau đó. (CHÚ Ý, điều luôn đúng là xây dựng kịch bản sẽ có một “sự kiện lớn” sắp xảy ra để làm cho điều kì diệu lộ ra sự bất tiện của điều kì diệu.) Luôn trong tình trạng không được đánh giá cao, cuộc sống của Barbara là việc dọn dẹp cho tất cả mọi người và trong khi phòng của Jodie luôn luôn bừa bộn. Điều gì xảy ra với cô bé? Jodie đã đến tuổi có những mối quan hệ bên ngoài. Cô là thủ lĩnh của nhóm chơi khúc quân cầu, một tay lướt ván nước rất cừ, và phải lòng cậu Boris nhà bên cạnh và cũng có lẽ có lẽ có mối quan hệ xa với Napoleon Dynamite. Mẹ và con gái đang ở giai đoạn chuyển giao. Ý của các câu chuyện kiểu Cơ thể nhảy ra khỏi cái chai và trong cuộc sống rằng đối với tất cả chúng ta: Ngưng trệ = Cái chết.

Catalyst: The actual body switch occurs in a rudimentary way that may appall Ingmar Bergman fans. At the same moment, while complaining about each other, Jodie at a local diner and Barbara at home say: “I wish I could switch places with her for just one day.” Via split screen and with some psychedelic light show flashes, they do.

Chất xúc tác: Việc hoán đổi cơ thể thực sự xảy ra theo cách thô sơ mà có lẽ sẽ làm kinh hoàng các fan của Ingmar Bergman. Cùng thời điểm trong khi đang phàn nàn về lẫn nhau, Jodie tại một nhà hàng địa phương và Barbara ở nhà cùng nói: “Ước gì có thể đổi vị trí cho nó/mẹ chỉ trong một ngày”. Qua màn hình chia đôi và với vài ánh sáng ảo giác, họ đã hoán đổi vị trí cho nhau.

Debate: How will they deal with this? Realizing that Jodie is in Mom’s body and Barbara is in Jodie’s, the acceptance of this condition is a tad quick. There is no “denial.” It’s the premise, so they go with it — a process that has become more “realistic” in subsequent OOTB movies. Some of the ways both accept the transformation are a bit strange. Jodie, in Barbara’s body, has boobs – and likes it. Barbara, in Jodie’s body, calls home and asks for “Bill,” her “husband,” beginning the odd sexual tension that permeates the whole film. Primal? Like a car crash. Jodie tries to tell her friends about the switch but they only laugh at her.

Mâu thuẫn: Họ sẽ làm thế nào trong tình huống này? Việc Jodie nhận ra và chấp nhận rằng mình đang ở trong cơ thể của Barbara và Barbara cũng nhận ra và chấp nhận đang trong cơ thể của Jodie là hơi nhanh. Không có một “phủ nhận nào”. Đó là một giả định, vì vậy họ chấp nhận giả định đó – một quá trình đã trở thành “điều thật” trong các phim kiểu thoát khỏi cái chai sau này. Một vài cách mà cả 2 người chấp nhận sự hoán đổi thì hơi lạ. Jodie, ở trong cơ thể của Barbara có ngực và thích điều đó. Barbara trong cơ thể của Jodie, gọi điện về nhà và hỏi “Bill”, chồng cô ấy, sẽ bắt đầu một sự căng thẳng về tình dục kì quặc được xuyên suốt toàn bộ phim. Vấn đề chính yếu là gì? Giống như một vụ đâm xe. Jodie cố gắng bảo với các bạn của cô về việc hoán đổi đó những họ chỉ cười nhạo cô.

Theme Stated: Exiting the diner for school, Jodie’s friends say: “Our goony mothers couldn’t even get through a day like we put in.” What’s harder, Mom’s life or Jodie’s? We shall see.

Chủ đề được nói đến: Trên đường từ nhà hàng đến trường các bạn của Jodie nói: “Những bà mẹ ngốc ngếch của tụi mình chả bao giờ có thể sống được một ngày nếu ở vào trường hợp của tụi mình.” Chính xác là điều gì, vấn đề đối với mẹ hay với Jodie? chúng ta cùng xem.

Break into Two: By accepting how this happened, Jodie and Barbara decide to go with the magic and see how the other half lives.

Bước vào hồi hai: Bằng cách chấp nhận làm thế nào điều này đã xảy ra, Jodie và Barbara quyết định chấp nhận điều kì diệu và xem người còn lại sẽ xoay sở như thế nào.

Fun and Games: For now we’re Just working the concept. Let’s see, what fun can we have here as Mom and teen daughter swap lives, what set pieces and riffs can we use to exploit this puppy? At school, Jodie (really Mom) acts prudish, wrecks a photography class, and goofs up her typing test. At home, Barbara (really teen daughter) tries on make-up, makes a mess of the laundry, and deals badly with a Marx Brothers-like invasion of repairmen, chatty neighbors, and drapery installers. Barbara’s body language and telling reactions to the adult world make the “promise of the premise” come to life.

Thú vui và trò chơi: Đến bây giờ chúng ta mới chỉ nói về ý tưởng. Hãy xem có những trò vui nào chúng ta có thể có khi bà mẹ và cô con gái xì tin hoán đối những sinh hoạt hàng ngày, những đoạn ngắn nào chúng ta có thể xây dựng để khai thác con cún con này? Ở trường, Jodie (thực ra là mẹ) hành động một cách đứng đắn, phá rối tiết học nhiếp ảnh, và thi trượt bài kiểm tra đánh máy tính. Ở nhà Barbara (thực ra cô con gái) thử trang điểm, làm rối tung với cái máy giặt giũ và xử sự tồi tệ với khi những người thợ sửa chữa đến nhà theo kiểu anh em nhà Marx, cả với các bà hàng xóm buôn chuyện và với những người giặt ga giường. Các cử chỉ và ứng xử trong cơ thể của Barbara đối với thế giới người lớn tạo ra “sự hứa hẹn cho giả thiết” thành hiện thực.

Midpoint: The “stakes are raised” by Dad at work. The big account is riding on both his wife and daughter. The former must show up to be at his side like a dutiful spouse; the latter must star in the water-ski aquacade to wow his client.

Trọng điểm: khó khăn nhất đến từ phía ông bố đang ở nơi làm việc.  Một vấn đề lớn đều cần cả vợ ông và con gái ông phải giải quyết. Vợ ông phải chứng tỏ là luôn ủng hộ ông như một bà xã đầy trách nhiệm; cô con gái cần phải chứng tỏ là một ngôi sao trượt nước để gây ấn tượng với khách hàng của bố.

B Story: Barbara (Jodie) decides to work her magic on Boris. She plans on making a pitch for herself while in disguise as her beautiful mother. In what will probably be a therapy-inducing sequence for Boris later in life, Barbara flirts with the underage minor. Boris likes Mom, pleased that an adult has time for him, but also cottoning to the underlying sexual implications. Barbara is at her best here as she negotiates this fine line. And plot-wise, other changes occur as daughter begins to realize… her room is a mess!

Tuyến truyện B: Barbara (Jodie) quyết định thực hiện phép màu của cô lên Boris. Cô lên kế hoạch tán tỉnh cậu bé trong khi đang ở trong hình hài của bà mẹ xinh xắn của cô. Trong cảnh có lẽ sẽ đem lại kết quả đối với Boris sau đó, Barbara tán tỉnh cậu bé, một trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi. Boris thích bà mẹ, hài lòng rằng người lớn sẽ có thời gian cho anh ta, nhưng cũng có thể hiểu như một ngụ ý ngầm về tình dục. Lúc này Barbara thích thú nhất. Và theo đúng cảnh, những sự thay đổi khác xuất hiện khi cô con gái bắt đầu nhận ra rằng phòng của mình là một đống bừa bộn.

Bad Guys Close In: The Rules are now restrictive and getting worse for both parties: Jodie (really Mom) is alienating her friends by acing History class, and lets them down in Held hockey. At home, Barbara (Jodie) learns her brother admires her, and later confronts the school principal and discovers she has a high IQ. Meanwhile Jodie (Mom) drops in on Dad and his sexy secretary. Though in Jodie’s body, Mom gets Jodie’s braces off, has her hair done, and looks at her daughter in the mirror in a way that makes us believe change really has occurred. The death of old ideas is at hand as each of the women now defends the other.

Kẻ xấu tiến gần: các qui tắc bây giờ trở nên khắt khe và tồi tệ hơn cho cả hai phía: Jodie (thực ra là mẹ) đang làm cho các bà bạn của cô thấy lạ khi rất xuất sắc ở trong giờ học lịch sử và làm họ thất vọng khi chơi bóng khúc quân cầu. Ở nhà, Barbara (Jodie) biết được em trai của cô khâm phục cô, và sau đó gặp thầy hiệu trưởng trường học và khám phá ra rằng cô có IQ rất cao. Trong khi đó Jodie (mẹ) tình cờ thấy cha và cô thư kí quyến rũ của ông. Mặc dù trong cơ thể của Jodie, bà mẹ đã vứt bỏ những cái kẹp răng ra, đi làm tóc và nhìn vào cô con gái trong gương theo cách làm chúng ta tin rằng thay đổi thực sự đã diễn ra. Những vấn đề cũ đã thay đổi khi mỗi người đàn bà mỗi bên đều bảo vệ người kia.

All Is Lost: But the true “death” moments deal with the amping up of danger. As the climax nears, the “whiff of death” is a threat of physical harm as Jodie (Mom) straps on water skis and Mom (Jodie) races to save her.

Tất cả đã mất: Nhưng những giây phút kinh hoàng thật đến với sự tăng dần của sự nguy hiểm. Khi đỉnh điểm đến gần, bờ vực của sự kinh hoàng là mối đe dọa đến cho Jodie (mẹ) khi bị trói ở trên ván trượt nước và bà mẹ (Jodie) phóng xe đến để cứu bà.

Break into Three: As the chase continues, the women reverse the spell. “I wish I had my own body!” they both say. And poof! They do. But there’s a new wrinkle to the magic – this time they also switch places!

Bước vào hồi 3: Khi cuộc dượt đuổi tiếp tục, các người đàn bà lại đọc một câu thần chú: “Tôi ước tôi đã có cơ thể của chính tôi”, cả hai bọn họ cùng nói. Và bằng chứng là họ có thật. Nhưng có một vấn đề nhỏ là bây giờ họ cũng hoán đổi vị trí.

Finale: Now Jodie, who can’t drive, and Barbara, who can’t water ski, wow the world. Dad’s clients are charmed. And mother and daughter are reunited… never to argue again.

Kết thúc: Bây giờ Jodie, người không thể lái xe và bà mẹ người không thể trượt nước gây ấn tượng với cả thế giới. Các khách hàng của ông bố bị thuyết phục. Bà mẹ và con gái hòa hợp lại… ko bao giờ tranh cãi nữa.

Final Image: In a coda, Barbara and Jodie are now friends. A Synthesis moment occurs as both say “thanks” when Dad compliments Jodie. Jodie has won Boris and is nice to her brother. The world has definitely changed for the better – thanks to magic.

Hình ảnh cuối cùng: Ở cảnh cuối, Barbara và Jodie nay đã trở thành bạn bè, giây phút cộng hưởng diễn ra khi cả hai cùng nói “cám ơn” vì ông bố khen Jodie. Jodie đã tán được Boris và trở nên rất tốt với cậu em trai. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi tốt hơn – cám ơn phép màu.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: