Save the Cat! Goes to the movies (15) Golden Fleece: Maria Full Of Grace (2004)

MARIA FULL OF GRACE (2004)

Sometimes the journey is one the hero must take alone. In many biographical movies, such as Ray and Capote, and personal quests, like About Schmidt, Garden State, and Cast Away, he may have allies, and even find friends along the way, but at the heart of the trip is a lesson he can only learn by himself.

Đôi khi trong cuộc hành trình, người hùng phải đi một mình. Ở nhiều phim tiểu sử như Ray Capote, hoặc phim về vấn đề duy nhất của một cá nhân, như About Schmidt, Garden state, và Cast Away, người hùng có thể có đồng minh, thậm chí tìm thấy bạn bè tìm trên đường đi, nhưng trung tâm của chuyến đi là bài học mà chỉ một mình họ có thể học.

One of the better examples of the GF sub-genre called the “Solo Fleece” is writer-director Joshua Marston’s Maria Full of Grace. A foreign language Sundance winner, it is a textbook demonstration of the BS2 and of the importance of “primal.” It tells the story of a Colombian girl, pregnant and unemployed, who takes a job as a drug mule. Maria will leave her small town and dying hopes, and take a chance on escape by ingesting pellets of heroin and smuggling them on a treacherous journey to America.

Đôi khi trong cuộc hành trình, người hùng phải đi một mình. Ở nhiều phim tiểu sử như Ray Capote, hoặc phim về vấn đề duy nhất của một cá nhân, như About Schmidt, Garden state, và Cast Away, người hùng có thể có đồng minh, thậm chí tìm thấy bạn bè tìm trên đường đi, nhưng trung tâm của chuyến đi là bài học mà chỉ một mình họ có thể học.

When we talk about “primal,” this is one of the more practical demonstrations of why thinking stories through on this basic level is so vital: On a low budget like this – with no money for special effects, chase scenes, and big stars – what is most compelling is identifying with the immediate needs of a hero we can root for. It is a lesson the studios might take into account when running the numbers on the next Lara Croft sequel they’re considering. And as an example of a “Golden Fleece,” none is more riveting than this simple but highly charged indie.

Khi chúng ta nói đến “nền tảng”, thì bộ phim là một điển hình thực tế cho lý do tại sao suy nghĩ cốt truyện ở góc độ cơ bản nhất lại vô cùng quan trọng: Với một ngân sách thấp – không có tiền cho các hiệu ứng đặc biệt, những cảnh rượt đuổi, và các ngôi sao lớn – thì đâu là yếu tố thuyết phục khiến chúng ta nhận biết và đứng về phía của người hùng. Đấy cũng là một bài học để hãng sản suất phim lưu ý khi tính toán kinh phí cho phần Lara Croft tiếp theo. Và không ví dụ cụ thể nào ở thể loại “Bộ Lông Cừu Vàng” ấn tượng bằng bộ phim độc lập đơn giản nhưng gây tác động mạnh này.

GF Type: Solo Fleece

GF Cousins: Barry Lyndon, Coal Miner’s Daughter, About Schmidt, Capote, Garden State, Cast Away, Ray, Milk the Line, Vanity Fair, Cold Mountain

MARIA FULL OF GRACE

Written by Joshua Marston

Biên kịch: Joshua Marston

Opening Image: Maria (Catalina Sandino Moreno) and her friend Blanca (Yenny Paola Vega) wait for the early bus to go to work. We’re in a small town in Colombia, but the routine of family and job is universally understood.

Hình ảnh mở đầu: Maria (Catalina Sandino Moreno đóng) và bạn của cô là Blanca (Yenny Paola Vega đóng) chờ chuyến xe buýt sớm để đi làm việc. Họ sống tại một thị trấn nhỏ ở Colombia, nhưng lối sống gia đình và công việc của họ thì chẳng xa lạ gì với ai trên thế giới.

Theme Stated: After work, Maria makes out with her dullard boyfriend, Juan (Wilson Guerrero). Maria sees the roof of the building they’re kissing beneath and says she wants to go “up there.” “You can come down the way you went up,” Juan says. “Alone.” Maria yearns for more. Will she get it?

Chủ đề được nói đến: Sau khi làm việc, Maria ve vản với anh bạn trai ngờ nghệch của cô, Juan (Wilson Guerrero đóng). Maria nhìn lên sân thượng nơi mà họ đang hôn nhau. Cô nói cô muốn đi “lên đó”. “Em có thể đi xuống bằng đường em đã đi lên. Nhưng chỉ một mình em thôi”, Juan từ chối lời đề nghị của Maria. Còn Maria thì đòi hỏi cao hơn. Liệu cô có đạt được điều ấy không?

Set-Up: Maria works in a flower factory, stripping the thorns off long-stemmed roses. She and her friend Blanca survive by trading gossip about the cute boys who work there. We meet one of these, Felipe (Charles Albert Patino), who will become important. At home, Maria’s sister is raising a baby alone, the father long gone. The family survives thanks to Maria’s contribution of her pay. How do you say “Save the Cat!” in Spanish? Maria’s common sense worldview, sacrificing for her family, and inner drive for more makes us root for her. When Maria gets sick at work, her boss yells at her; her family does too when she tells them she’s quitting. All around her, the future is clear and it’s a dead end. This is a definitive Stasis = Death moment in which we sense the hero must risk change or “die.”

Xây dựng câu chuyện: Maria làm việc tước gai của hoa hồng tại một nhà máy hoa. Cô và Blanca chống nhàm chán bằng cách tám về những anh chàng đồng nghiệp dễ thương. Một trong số đó là Felipe (Charles Albert Patino), một người sẽ trở nên quan trọng về sau. Ở nhà, chị của Maria nuôi con một mình, cha nó đã bỏ đi từ lâu. Cả gia đình sống nhờ đồng lương của Maria. Tiếng Tây Ban Nha nói “Save the Cat” như thế nào? Lý tưởng của Maria mang tính toàn cầu, đó là hy sinh cho gia đình, và khao khát một cuộc sống tươi đẹp hơn. Điều này làm cho chúng ta cảm mến Maria. Khi Maria đổ bệnh tại sở làm, chủ của cô đã la mắng cô; gia đình cô cũng làm thế khi cô nói với họ rằng mình sẽ bỏ việc. Một tương lai rõ rang và u tối vây quanh cô. Đây là lúc Đứng Yên = Chết, và người hung phải liều thay đổi hoặc “chết”.

Catalyst: Maria goes to a party and sees Felipe. They dance in front of Juan. It’s clear there’s a problem with her low-wattage lover. The next day Maria breaks the news to him that she’s pregnant. Juan offers to marry her. She refuses.

Chất xúc tác: Maria đến dự một buổi tiệc và gặp Felipe. Họ khiêu vũ với nhau trước mặt Juan. Rõ ràng là cô đang có vấn đề với người tình hời hợt của mình. Ngày hôm sau Maria tuyên bố với Juan rằng cô đã có thai. Juan cầu hôn cô nhưng Maria từ chối.

Debate: What will she do? The fear of turning out like her sister, with an illegitimate baby and a stolid life, offers very little for Maria. And we know she wants better.

Mâu thuẫn: Cô sẽ làm gì? Nỗi sợ phải giống như chị mình, sống cùng một đứa con ngoài giá thú và một cuộc đời ảm đạm chẳng đem lại gì nhiều cho Maria. Và chúng ta biết rằng cô muốn nhiều thứ tốt hơn.

Break into Two: Felipe takes Maria on his motorcycle to the city Bogota, where his Boss offers her a job as a drug mule. It’s illegal and dangerous. By taking the money the Boss offers, she accepts the mission and enters Act Two.

Chuyển sang Hồi 2: Felipe chở Maria đến thành phố Bogota trên chiếc môtô của mình, nơi Ông chủ của anh giao cho Maria công việc vận chuyển ma túy. Một công việc bất hợp pháp và nguy hiểm. Bằng cách nhận tiền công mà Ông chủ giao, cô đã chấp nhận nhiệm vụ và bước vào Hồi 2.

B Story: While waiting for the mission to begin, Maria meets Lucy (Guilied Lopez), another drug mule she saw when she met the Boss. Lucy is a pretty and sophisticated city girl. A classic B story character, she is the “funhouse-mirror” version of Maria’s own sister and her opposite in every way. Lucy will be Maria’s guide to this new world. This is also the “love story” where the theme of the movie will be discussed. Maria’s yearning for more will be raised to yet higher planes through Lucy.

Câu chuyện B: Trong khi chờ đợi nhiệm vụ, Maria gặp Lucy (Guilied Lopez), một con buôn ma túy khác mà cô đã thấy khi gặp Ông chủ. Lucy là một cô gái thành thị xinh đẹp và lõi đời. Một nhân vật câu chuyện B kinh điển, cô là phiên bản “nhà kiếng” của Maria và đối lập với Maria ở mọi mặt. Lucy sẽ là người hướng dẫn Maria vào một thế giới mới. “Chuyện tình” này cũng là nơi mà chủ đề của bộ phim sẽ được thảo luận. Tham vọng của Maria được củng cố đến một tầm cao hơn thông qua Lucy.

Fun and Games: Maria’s training begins. Lucy coaches Maria on the art of swallowing grapes whole, a skill she will need to ingest the heroin pellets. Lucy has done this before and can show Maria many tricks. Maria can’t tell anyone. Then Blanca breaks the news she’s a mule, too. The day arrives when Maria must ingest the heroin pellets and be readied for her trip to the US. Maria hears a last warning from the Boss: If any of the pellets go missing, Maria’s family may be harmed. Maria gets on the plane. Not only are Lucy and Blanca onboard, but a fourth woman too. The flight is perilous; Lucy is ill, and Maria loses some of the pellets she must reswallow. This is the crux of a movie about drug running: the fear, danger, and grim details of the journey.

Thú vui và Trò chơi: Lucy bắt đầu huấn luyện cho Maria nghệ thuật nuốt nho, một kỹ năng cần thiết để ăn các viên heroin. Lucy đã đi buôn nhiều lần và có thể chỉ cho Maria nhiều mánh khóe. Maria không nói được cho ai biết về quyết định mạo hiểm của mình. Nhưng sau đó Blanca tiết lộ cô cũng đang làm công việc này. Và đã đến ngày Maria phải nuốt các viên heroin và sẵn sàng cho chuyến đi tới Mỹ. Maria nghe một cảnh báo cuối cùng từ Ông chủ: Nếu làm mất bất kỳ viên nào, gia đình của Maria có thể sẽ bị hại. Maria lên máy bay. Không chỉ có Lucy và Blanca đi cùng mà còn có một người phụ nữ thứ tư. Chuyến bay khó khăn; Lucy bị ốm, và Maria bị mất một số viên nên cô phải nuốt lại. Đây là điểm then chốt của một bộ phim vận chuyển ma túy: nỗi sợ, sự nguy hiểm, và nhiều thông tin nghiệt ngã về chuyến hành trình.

Midpoint: The midpoint is a “false victory.” After being pulled aside by US customs agents, Maria is spared being x-rayed because she is pregnant, and thus can’t be exposed as a drug smuggler and arrested. Unlike the fourth woman, who is detained, Maria’s free to go. Now Maria, Blanca, and Lucy are met by their drug handlers. Lucy is very sick as both A and B stories “stakes are raised.”

Trọng điểm: Trọng điểm của phim này là một “Chiến thắng giả”. Khi bị rà soát bởi hải quan Mỹ, Maria được miễn soi X quan vì cô đang mang thai, do đó cô không bị lộ là một kẻ buôn lậu ma túy. Chẳng giống như người phụ nữ thứ tư bị bắt, Maria được tự do ra đi. Bây giờ, Maria, Blanca, và Lucy đối mặt với những kẻ mua thuốc. Bệnh tình Lucy chuyển biến nghiêm trọng và “tiền cược” ở cả câu chuyện A và B đều được tăng.

Bad Guys Close In: With the drug run over, real problems start. Kept in a dive motel until they defecate the heroin pellets, the women are guarded by thugs. In the middle of the night, the men take Lucy away. Maria and Blanca find blood in the bathroom. Scared, they steal the drugs and run. Now real bad guys are pursuing the two women, who are out of their element in a foreign land. Maria takes refuge with Lucy’s sister, Carla (Patricia Rae). She will be Maria’s new mentor. Carla puts Maria up and introduces her to Don Fernando (Orlando Tobon), a stateside troubleshooter for illegal immigrants needing assistance.

Kẻ Xấu Tiến Gần: Khi thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể của ba cô gái, nguy hiểm thật sự mới bắt đầu. Bị bọn ma cô giam cầm tại một nhà trọ, họ phải thải ra những viên heroin nếu muốn thoát thân. Vào nửa đêm, bọn ma cô đưa Lucy đi. Maria và Blanca nhìn thấy máu trong phòng tắm. Sợ hãi, họ đánh cắp những viên thuốc và bỏ chạy. Lúc này bọn xấu truy đuổi hai người phụ nữ đang trốn chạy trên một đất nước xa lạ. Maria tị nạn ở chỗ chị gái của Lucy, Carla (Patricia Rae). Cô sẽ là cố vấn mới cho Maria. Carla giới thiệu Maria cho Don Fernando (Orlando Tobo), một người chuyên hỗ trợ cho những cư dân nhập quốc bất hợp pháp đang cần giúp đỡ.

All Is Lost: Don Fernando offers to help Maria find work: Can she sew? Maria sees a man stripping roses on the street and realizes the US is just like Colombia: the problems of job, family, and paying rent are the same. And when Maria learns Lucy was murdered and the pellets cut out of her stomach, the “whiff of death” hits her.

Tất cả đều mất: Don Fernando đề nghị tìm việc giúp cho Maria: Cô có thể may vá không? Maria thấy một người đàn ông đang tước hoa hồng trên đường phố và nhận ra Mỹ cũng giống như Colombia: vấn đề về công ăn việc làm, gia đình, và tiền thuê phải trả đều như nhau. Và khi Maria biết được Lucy đã bị giết chết và các viên thuốc của Lucy đã bị moi ra khỏi dạ dạy, “hơi thở tử thần” bao trùm Maria.

Dark Night of the Soul: After seeing a sonogram of her baby, Maria talks with Carla about her life in America. Like Maria, Carla is pregnant, but she has a hardworking husband and dreams of a bright future. What will Maria do?

Đêm tối của tâm hồn: Sau khi nhìn thấy hình siêu âm của con mình, Maria nói với Carla về cuộc sống của cô tại Mỹ. Giống như Maria, Carla cũng mang thai, nhưng cô có một người chồng chăm chỉ và biết khát khao một tương lai tươi sáng. Maria sẽ làm gì?

Break into Three: When Carla learns Lucy is dead, and Maria was involved, A and B stories cross as she kicks the girls out of her house. Maria and Blanca decide to confront the bad guys.

Bước vào Hồi 3: Khi Carla biết Lucy đã chết, và Maria cũng có liên quan, câu chuyện A và B giao nhau. Carla đuổi Maria và Blanca ra khỏi nhà. Từ đó, họ quyết định đối mặt với bọn xấu.

Finale: Maria and Blanca surrender the drug pellets to the thugs and Maria bravely insists they get their pay. Maria covers the cost of Lucy’s funeral, makes amends to Carla, and both she and Blanca go to the airport to get on a plane home.

Kết thúc: Maria và Blanca đưa các viên thuốc lai cho bọn ma cô và Maria dũng cảm đòi được trả tiền công. Nhờ vậy, Maria đã có đủ chi phí để làm đám tang cho Lucy, hối lỗi với Carla, và cả cô cùng Blanca đến sân bay để quay về quê hương.

Final Image: Blanca boards the plane, but Maria decides to take her chances in the US. She wants more for her child and will stay. A true Golden Fleece end, it isn’t the outcome Maria wanted, but it’s the one that changes her life. In a final image, a now proud and independent woman walks toward a new future. Synthesis! The hero has transformed her world.

Hình ảnh cuối cùng: Blanca lên máy bay, nhưng Maria quyết định tìm cơ hội tại Mỹ. Cô muốn con mình có một số phận tốt hơn nên đã ở lại. Một kết thúc đúng kiểu Bộ lông Cừu Vàng. Nó không phải là kết quả mà Maria mong đợi, nhưng nó sẽ thay đổi cuộc đời của cô. Trong hình ảnh cuối cùng, một người phụ nữ độc lập, đầy hãnh diện đang bước đến một tương lai mới. Người hùng đã thay đổi thế giới của cô ta.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with: ,
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: