Save the Cat! Goes to the movies (09) Monster in the house: Saw (2004)

SAW (2004)

Who says you can’t make a hit movie for $500,000? That’s reportedly the cost of this James Wan-directed indie, the first in this franchise. The film proves that when creativity is in play, financial restriction can be as much an inspiration as a handicap. Beyond the producer’s delight at having to pay for only one set – and the bonus of putting the co-screenwriter (Leigh Whanell) to work as the co-star – at core you still need a story. It must be one that resonates for a jaded horror audience that has seen it all, and needs a reason beyond “have sex and die” as the “sin” that scares. How can you shock the unshockable? How can you use sin as a means to terrify in a world where sin is relative?

Ai nói bạn không thể làm một bộ phim đỉnh với 500,000$? Đó là số chi phí được ghi nhận từ tác phẩm điện ảnh độc lập này của đạo diễn James Wan, cũng là tập phim đầu tiên trong thương hiệu Saw. Bộ phim đã chứng minh khi sáng tạo được đặt lên hàng đầu, giới hạn về tài chính không chỉ là khó khăn mà còn tạo cảm hứng sáng tác cho đội ngũ sản xuất. Ngoài việc nhà sản xuất hài lòng khi chỉ phải chi cho một cảnh duy nhất – và quyết định để nhà đồng biên kịch (Leigh Whanell) làm diễn viên phụ – thì cốt lõi, bạn vẫn phải cần một câu chuyện. Đó phải là một câu chuyện đủ sức thuyết phục số khán giả đã chán ngấy vì xem quá nhiều phim kinh dị, và cần một lý do ngoài chi tiết “làm tình rồi chết” như một “tội lỗi” để dọa bọn họ. Làm sao bạn có thể khuấy động thứ không thể khuấy động? Làm sao bạn có thể sử dụng tội lỗi để hù dọa con người trong một thế giới khi tội lỗi chỉ mang tính tương đối?

You create the “Nihilist Monster.”

Bạn tạo ra con “Vô Quái Vật.”

You create Jigsaw.

Bạn tạo ra Jigsaw.

Jigsaw seeks out his victims who have no awareness of what they’ve done to deserve their fate, and pits one against another in games of life and death. Few survive to tell the tale of what they learned, but by the end each is highly aware of why they were chosen. When Cary Elwes comes to in his basement prison wondering not only how he got there, but why, he begins to review his life looking for what he did wrong. Is he a bad father, a bad husband, a bad doctor? We soon discover we have more in common with Cary than we think. We too have to examine our lives, ’cause if we don’t, Jigsaw will!

Jigsaw tìm kiếm những nạn nhân không nhận thức được vì sao họ lại phải chịu số phận bi thảm, và khiến họ đối đầu nhau trong các trò chơi tử thần. Một số ít sống sót sẽ thuật lại những gì họ học được, nhưng đến cuối cùng thì người nào cũng hiểu rõ vì sao họ bị chọn. Khi Cary Elwes tỉnh dậy trong hầm giam, ông không chỉ tự hỏi bằng cách nào mình bị lôi đến đây, mà còn tại sao lại như thế. Ông bắt đầu xem xét lại những gì ông có thể đã làm sai trong cuộc sống. Phải chăng ông là một người cha xấu, một người chồng tồi, một người bác sĩ độc ác? Chúng ta sẽ sớm phát hiện ra rằng chúng ta có nhiều điểm giống Cary hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta phải chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, vì nếu không, Jigsaw sẽ làm!

MITH category: Nihilist Monster

Loại phim MITH: Vô Quái Vật

MITH cousins: Peeping Tom, American Psycho, Cabin Fever, Audition, The Others, Lost Highway, The Village, The Grudge, Identity, The Host

Các MITH họ hàng: Peeping Tom, American Psycho, Cabin Fever, Audition, The Others, Lost Highway, The Village, The Grudge, Identity, The Host

SAW

Written by Leigh Whannell – Kịch bản: Leigh Whannell

Story by James Wan and Leigh Whannell – Nội dung gốc: James Wan và Leigh Whannell

Opening Image: As lights come up, we are in the monster’s “house” – the basement prison that will be our setting. Lawrence Gordon (Cary Elwes) and another man, Adam (screenwriter Leigh Whannell), are in a bad situation. Each is chained by the leg in an opposite corner. Lying between them – a body. Great start!

Hình ảnh ban đầu: Khi màn hình dần sáng, chúng ta thấy mình ở trong “nhà” của con quái vật – một hầm giam đóng vai trò là cảnh nền cho cả bộ phim. Lawrence Gordon (Cary Elwes) và một người đàn ông khác, Adam (biên kịch gia Leigh Whannell), đang ở trong một tình huống xấu. Họ bị xích một chân vào hai góc phòng đối diện. Nằm trên sàn nhà ở gữa Cary và Leigh là một xác chết. Khởi đầu phim như vậy là tuyệt!

Theme Stated: Cary says: “We need to start thinking about why we’re here.” Cary’s on to the “Nihilist Monster” theme: the sin of ignorance, and an even bigger theme: Why are we here, in this life?

Chủ đề được nói đến: Cary bảo: “Chúng ta cần phải nghĩ xem tại sao chúng ta lại ở đây.” Cary đã rơi vào chủ đề chính của thể loại “Vô Quái Vật”: tội lỗi của sự ngu muội. Thậm chí, chủ đề đó trong bộ phim này lại còn mang một ý nghĩa lớn hơn: Vì sao chúng ta lại ở đây, trong cuộc đời này?

Set-Up: Cary, a doctor, introduces himself to his cellmate. Neither recognizes the “dead” man. They note the clock on the wall and a tape recorder. Working together, they snag it and push “PLAY.” Meet the third component, the voice of “Jigsaw,” a killer who plays games with his victims and turns one against the other.

Xây dựng câu chuyện: Cary giới thiệu với bạn tù rằng ông là bác sĩ. Không ai trong số họ nhận ra người “chết” đang nằm trên sàn. Họ chú ý  thấy có một chiếc đồng hồ treo tường và một máy ghi âm bằng băng. Cùng nhau hợp tác, họ đã với tới chiếc máy và bấm “PLAY.” Bây giờ hãy gặp gỡ nhân vật thứ ba, giọng nói của “Jigsaw,” tên sát nhân thích đùa giỡn và khiến nạn nhân của hắn giết hại lẫn nhau.

Catalyst: At Minute 12, the puzzle that sets this dance with death into motion is presented to Cary. He has till six on the clock to kill Leigh, or his wife and kid will die.

Chất xúc tác: Ở phút thứ 12, trò ghép hình tạo nên chất kinh dị cho bộ phim được trình bày với Cary. Ông còn bấy nhiêu thời gian cho đến sáu giờ để giết Leigh, còn không vợ con ông sẽ chết.

Debate: So what should Cary and Leigh do? They notice they’ve each been given a hacksaw, the idea being that there is one way out of this: They each could saw off a foot and escape… but you’d have to be crazy to do that, right? At Minute 16, Cary adds a piece of the puzzle: “I think I know who’s done this to us.” In a flashback, we see a series of headlines about the Jigsaw killer and the murders he committed. All are deadly games where the victim is given a “lady or the tiger” choice. We also see Cary interact with an odd custodian at his hospital – “Zep” (Michael Emerson), who will figure into the ending. When Cary’s fingerprints are connected to the murder, at Minute 22, he becomes a suspect. The cop investigating is Detective David Tapp (Danny Glover).

Mâu thuẫn: Vậy Cary và Leigh nên làm gì? Cả hai đều nhận ra họ được cung cấp cho một chiếc cưa tay, và lối ra duy nhất khỏi hầm giam là: Họ phải tự cưa chiếc chân bị xiềng của mình để chạy thoát… nhưng chỉ có bị điên bạn mới làm thế, đúng không? Ở phút 16, Cary đặt thêm một miếng ghép vào trò chơi tử thần: “Tôi nghĩ tôi biết ai đã làm việc này với chúng ta.” Trong một đoạn hồi tưởng, chúng ta thấy một seri các tin hàng đầu về tên sát nhân Jigsaw và những vụ mưu sát hắn thực hiện. Tất cả đều là những trò chơi chết người nơi nạn nhân phải lựa chọn giữa “người đẹp hoặc mãnh thú”. Chúng ta còn thấy Cary trò chuyện với “Zep” (Michael Emerson), một nhân viên điều dưỡng kỳ lạ ở bệnh viện nơi ông làm việc, người về sau chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ai. Khi dấu tay của Cary có liên quan đến một án mạng, ở phút 22, ông trở thành một nghi can. Và viên cảnh sát đang điều tra vụ án này là Thanh Tra David Tapp (Danny Glover).

Break into Two: Back in the basement at Minute 29, both men know what the killer is after. This is about “sin,” and figuring out theirs will be how they solve the mystery and survive. Cary says: “I’ve been thinking about the last thing I said to my daughter.” In further flashbacks (a technique which, given the set-up, leaves the filmmakers no other choice), Cary does not seem to be a great Dad… but he’s not horrible either. Is this his sin? When Cary plays “This Little Piggy” with his daughter, it foreshadows what will happen to his own little footie.

Bước vào Hồi hai: Trở lại hầm giam ở phút thứ 29, cả hai người đàn ông đều đã hiểu được tên sát nhân muốn gì. Tất cả những việc này đều liên quan đến “tội lỗi”. Và chỉ có cách tìm hiểu ra tội của mình là gì thì họ mới hóa giải được bí ẩn và sống sót. Cary nói: “Tôi đang nghĩ về điều cuối cùng tôi đã nói với con gái mình.” Trong một đoạn hồi tưởng xa hơn (đây là một thủ thuật dựng phim, vốn làm hỏng đến sườn truyện, mà các nhà làm phim không thể thay thế ở trường hợp này), Cary không xuất hiện như một người cha tốt… nhưng ông cũng chẳng đến nỗi tệ. Đây là tội lỗi của ông sao?  Khi Cary chơi trò “Chú Heo Con” với con gái mình, hành động đó đã báo trước điều sẽ xảy ra sau này với bàn chân của Cary.

Fun and Games: The “promise of the premise” starts to unfold. This is a game and they follow the clues that have been left for them. Back in the basement, Leigh asks to see a photo of Cary’s family and Cary tosses his wallet to him. Inside the wallet is a photo of Cary’s wife (Monica Potter) and child, bound and gagged, but Leigh keeps this info to himself. In flashback we see what happened: A stranger who was hiding in Cary’s house kidnaps his daughter and Monica. We also see someone observing this event – it’s Danny Glover!

Thú vui và Trò chơi: Đoạn “promise of the premise” bắt đầu hé lộ. Đây là một trò chơi và họ phải lần theo những hướng dẫn được để lại cho họ. Trở lại hầm giam, Leigh hỏi xin tấm ảnh về gia đình của Cary và Cary ném bóp của ông cho anh ta. Trong chiếc bóp là một tấm ảnh chụp vợ của Cary (Monica Potter) và con gái ông đang bị trói và bịt miệng. Cary chưa biết về loạt ảnh đó nhưng Leigh lại quyết định giấu, không nói cho ông biết. Tiếp theo đó là một đoạn hồi tưởng giúp chúng ta thấy được điều gì đã xảy ra: Một kẻ lạ nấp sẵn ỡ nhà Cary lao ra bắt cóc con gái ông và Monica. Chúng ta còn thấy, có một ai đó đang đứng quan sát vụ bắt cóc này – đó chính là Danny Glover!

B Story: Danny is the cop who tracked down Cary and suspects him. The B story is how Danny becomes the damaged and obsessed “Half Man” of this saga. In yet another flashback, Danny and his partner (Ken Leung) discover Jigsaw’s lair. There, they find a scale model of the basement Cary and Leigh are in – and another victim. The cops get the drop on Jigsaw, but he gets away, slashing Danny’s throat and killing the others.

Câu chuyện B: Danny là viên cảnh sát đang lần theo đuôi Cary và nghi ngờ ông là thủ phạm. Câu chuyện B cho chúng ta biết như thế nào mà Danny lại trở thành một nhân vật “Nửa Người” đầy tổn thương và ám ảnh của bộ phim. Tiếp trong một hồi tưởng khác, Danny và cộng sự của anh (Ken Leung) phát hiện ra hang ổ của Jigsaw. Ở đó,  bên cạnh bản thiết kế hầm giam nơi Cary và Leigh đang bị nhốt, họ còn tìm thấy một nạn nhân khác. Cảnh sát cố tóm Jigsaw nhưng hắn chạy thoát, chém một nhát vào cổ của Danny và giết chết những người còn lại.

Midpoint: The “stakes are raised” at l Hour when Cary begins to suspect Leigh. And when Leigh shows Cary the photos of his kidnapped wife, the urgency to escape intensifies. Cary begins his slide to insanity; he realizes the “time clock” isn’t just about his life but his family’s. He’s still got to figure out “why he’s here.”

Trọng điểm: “Tiền cược tăng” vào phút 60 khi Cary bắt đầu nghi ngờ Leigh. Và khi Leigh đưa cho Cary xem những tấm ảnh bắt cóc vợ của ông, thôi thúc phải trốn thoát trong người Cary trở nên mạnh mẽ. Cary bắt đầu mất tỉnh táo; ông nhận ra “chiếc đồng hồ hẹn giờ” không chỉ treo lơ lửng mạng sống của ông mà còn của cả gia đình ông. Nhưng Cary vẫn phải hiểu được “lý do vì sao ông lại bị ở đây.”

Bad Guys Close In: Cary tries to get clever and trick the man who is observing them through a closed-circuit monitor. He pretends to “kill” Leigh by poisoning him, but Jigsaw isn’t buying and electrocutes the screenwriter/actor. Stunned but alive, Leigh reveals he knows a lot more. He is a photographer, assigned to catch Cary in the act of adultery. We now replay the events of the night before and see that Cary was about to meet an assignation at a sleazy motel. A-ha! Finally his sin will be revealed! But at the last minute, Cary changes his mind. This sequence also explains Leigh’s connection to the mystery: Danny hired Leigh to spy on Cary.

Kẻ xấu tiến gần: Cary tỏ ra khôn ngoan và cố gắng lừa người đàn ông đang theo dõi họ qua chiếc màn hình an ninh. Ông giả bộ “giết” Leigh bằng cách đầu độc anh ta, nhưng Jigsaw không chịu tin và thử giật điện nhà biên kịch kiêm diễn viên. Bị choáng váng nhưng vẫn còn sống, Leigh bắt đầu tiết lộ những gì mình biết. Anh ta là một nhiếp ảnh gia được thuê để bắt quả tang Cary trong lúc ông ngoại tình. Bây giờ bộ phim lại đưa chúng ta trở về đêm hôm trước và chúng ta thấy Cary đang trên đường đến chộ hẹn ân ái tại một nhà trọ nhếch nhác. À ha! Cuối cùng thì tội lỗi của ông cũng được phơi bày! Nhưng đến phút cuối thì Cary thay đổi quyết định và trở về nhà. Trường cảnh này cũng giải thích mối quan hệ giữa Leigh với bí ẩn của toàn bộ câu chuyện: Danny thuê Leigh theo dõi Cary.

All Is Lost: Cary knows what his “sin” is: not appreciating his life. But it looks like it’s too late to change his ways.

Tất cả đều Mất: Cary đã hiểu ra “tội lỗi” của ông là: không biết trân trọng cuộc sống. Nhưng có vẻ như đã quá trễ để ông thay đổi quan điểm.

Dark Night of the Soul: Cary laments his mistakes: “How did I get here? I had everything in order.”

Đêm tối của Tâm hồn: Cary than khóc với lỗi lầm của bản thân: “Làm sao mà tôi lại rơi vào tình huống này? Tôi đã có mọi thứ theo ý muốn của mình.”

Break into Three: Suddenly Cary has an idea about who’s behind all this: Zep, the custodian at the hospital. When the phone rings and Cary speaks to his desperate wife and daughter, he knows he must save them. His insanity grows when he hears gunshots. A an B stories cross as Danny catches the “kidnapper,” but Zep gets away and Danny pursues.

Bước vào Hồi Ba: Đột nhiên Cary nghĩ ra ai là người đứng đằng sau tất cả các vụ việc trên: Zep, viên điều dưỡng ở bệnh viện. Khi chuông điện thoại reo và Cary nói chuyện với người vợ và con gái đang tuyệt vọng của mình, ông biết ông phải cứu họ. Cơn điên của ông gia tăng khi ông nghe thấy tiếng súng trong điện thoại. Câu chuyện A và B giao nhau khi Danny bắt được “kẻ bắt cóc” nhưng Zep lại trốn thoát và Danny truy đuổi hắn.

Finale: As a frantic and very bizarre climax unfolds, we see Zep is not the killer, but a victim – and just a part of the game, assigned by Jigsaw to kill Cary’s family in order to live. Danny is killed. So is Zep. And, completely insane, Cary begins to saw off his own foot to save his family. By the time he hobbles away, only Leigh is left. But the filmmakers have a last surprise.

Kết thúc: Trong một đoạn cao trào điên loạn và rất là ớn lạnh, chúng ta phát hiện ra Zep không phải là tên sát nhân. Anh ta là một nạn nhân – và chỉ là một phần trong trò chơi tử thần. Anh bị Jigsaw ép sát hại gia đình Cary để đổi lấy tính mạng của mình. Danny bị giết. Và cả Zep.  Tiếp theo, trong khi đã hoàn toàn hóa rồ, Cary bắt đầu tự cưa bàn chân của mình để cứu lấy gia đình. Vào lúc ông đi tập tễnh ra khỏi hầm giam thì chỉ còn Leigh ở lại đó. Nhưng các nhà làm phim vẫn còn một bất ngờ cuối cùng.

Final Image: The “dead” man on the floor isn’t. The “monster” is alive, and as Leigh watches, Jigsaw rises to go. “Game over,” he says, closing the door and entombing Leigh in his “house” forever.

Hình ảnh cuối cùng: Người “chết” nằm trên sàn thật ra chưa chết. Con “quái vật” vẫn còn sống, và trong lúc Leigh trừng mắt ngó, Jigsaw đứng dậy rồi đi khỏi hầm giam. “Trò chơi kết thúc,” Jigsaw nói và đóng cửa hầm giam lại, chôn sống Leigh mãi mãi trong “căn nhà” của hắn.

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with:
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: