Save the Cat! Goes to the movies (08) Monster in the house: The Ring (2002)


THE RING (2002)

Here is a tale seemingly about modern technology and the evils of watching too much TV, but the success of The Ring is due to its being grounded in a more primal concern. Much like in The Exorcist, from which this film inherits many similarities, career woman Naomi Watts will go from self-involved single mother to one who wants to save her child above all else. The responsibility of parenthood is what this particular MITH tale is about. And its lesson is one Naomi will learn from a video ghost – also a mother – who is the dark mirror image of herself.

Đây dường như là một câu chuyện về công nghệ hiện đại và các tác hại của việc xem TV quá nhiều. Nhưng thành công của The Ring nằm ở việc nó được xây dựng trên một nỗi bận tâm nguyên thuỷ hơn của con người. Bộ phim này đã kế thừa nhiều điểm tương đồng với The Exorcist: người phụ nữ của công việc Naomi Watts sẽ chuyển biến từ một bà mẹ độc thân ích kỷ đến một người muốn bảo vệ con của mình hơn hết thảy mọi chuyện khác. Trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ chính là điều mà câu chuyện MITH đặc biệt này muốn nói đến. Và bài học mà  Naomi rút ra được từ con ma trong cuộn băng hình, hiện thân của một người mẹ, là hình ảnh phản chiếu đen tối của chính bản thân cô.

Based on the novel, Ringu, by Koji Suzuki, and the Japanese film directed by Hiroshi Takahashi, director Gore Verbinski’s version is superbly structured. It’s an example of MITH I call the “Supra-natural Monster” which, to me, is the most frightening – no matter in what form it comes. Be it devil (The Exorcist), ghost (What Lies Beneath), or what occurs when we mess with the comforts of sanity (Gothika), these monsters can strike anywhere, haunt our dreams, and alter our world until we can’t tell what’s real – and what isn’t.

Dựa theo cuốn tiểu thuyết Ringu của tác giả Koji Suzuki, và bộ phim Nhật được đạo diễn bởi Hiroshi Takahashi, phiên bản này của đạo diễn Gore Verbinski là phim có cấu trúc tuyệt vời. Bộ phim là một ví dụ về thể loại phim MITH, mà tôi gọi là “quái vật siêu nhiên”, đối với tôi, đó là “con quái” đáng sợ nhất dù nó có xuất xứ thế nào. Có thể là quỷ dữ (trong phim The Exorcist), ma (trong phim What Lies Beneath), hoặc chuyện xảy ra khi chúng ta đùa giỡn với sự tỉnh táo của bản thân (phim Gothika), những con quái vật này có thể bất ngờ tấn công ở bất cứ nơi nào, ám ảnh trong những giấc mơ, và biến đổi thế giới của chúng ta cho đến khi chúng ta không thể phân biệt cái gì là thật và không thật.

This classification of MITH movie is the most disturbing because it deals directly with a “sin” of a past life or another dimension, and made more serious by the fear of losing our souls.

Loại phim MITH này là loại gây khó chịu nhất vì nó giải quyết trực tiếp với một “tội lỗi” nào đó trong quá khứ của nhân vật hoặc với một chiều không gian khác, và nó làm câu chuyện nghiêm trọng hơn khi đẩy nhân vật đến nỗi sợ phải đánh mất tâm hồn.

MITH Type: Supra-natural Monster

Thể loại MITH: Quái vật siêu nhiên

MITH Cousins: The Exorcist, The Legend of Hell House, The Shining, Poltergeist, Amityville Horror, A Nightmare on Elm Street, Child’s Play, What Lies Beneath, House on Haunted Hill, The Exorcism of Emily Rose

Các MITH họ hàng: The Exorcist, The Legend of Hell House, The Shining, Poltergeist, Amityville Horror, A Nightmare on Elm Street, Child’s Play, What Lies Beneath, House on Haunted Hill, The Exorcism of Emily Rose

THE RING

Screenplay by Ehren Kruger – Kịch bản: Ehren Kruger

Based on the novel RINGU by Koji Suzuki – Dựa trên tiểu thuyết Ringu của Koji Suzuki

and the film RINGU by Hiroshi Takahashi – và bộ phim Ringu của Hiroshi Takahashi.

Opening Image: A house in the ‘burbs. Inside, a familiar Friday night scene: Two teenage girls are watching videos.

Hình ảnh mở đầu: Một căn nhà tại vùng ngoại ô. Bên trong nhà là cảnh một đêm thứ Sáu quen thuộc: Hai cô gái trẻ đang xem video.

Theme Stated: “I hate television,” says one girl. (Don’t we all?) TV and its use by parents as a babysitter give a hint as to what the movie is about: the responsibilities of parenthood.

Chủ đề được nói đến: “Tớ ghét TV,” một cô nói. (Chúng ta đều thế mà?). TV và cách các bậc cha mẹ dùng nó như một kiểu trông con không bỏ công là nội dung của bộ phim: trách nhiệm làm cha mẹ.

Set-Up: We hear the legend of the videotape that kills you. You watch it, the phone rings, then seven days later you die. One of the girls announces that she viewed the killer VHS a week ago. Tonight her time is up, and lo! She dies just as foretold. We next meet our heroine in a perfect intro scene. Enter bitching while on her cell phone, busy reporter Rachel Keller (Naomi Watts) arrives late to pick up son Aidan (David Dorfman) from daycare. Yes, Naomi wins the coveted Bad Mother Award. But she will do a 180 thanks to this tale. Deep down she’s aware of her “sin,” and only by reembracing her love for her child will she save him and herself.

Xây dựng câu chuyện: Chúng ta được nghe những lời đồn đãi về cuộn băng video giết người. Xem nó, điện thoại đổ chuông, và ta sẽ chết bảy ngày sau đó. Một cô gái nói rằng mình đã xem cuộn băng video giết người đó cách đây một tuần. Đêm nay là đến hạn của cô ta và vèo! cô gái đã chết giống như điềm báo. Sau đó, chúng ta được gặp nữ anh hùng của bộ phim trong một cảnh giới thiệu hoàn hảo. Bực bội bước vào cảnh quay trong khi đang trả lời điện thoại, cô phóng viên bận rộn Rachel Keller (Naomi Watts) đã trễ khi tới đón cậu con trai Aidan (David Dorfman) ở nhà trẻ. Vâng, Naomi là người giành chức Bà Mẹ Tồi. Nhưng cô sẽ quay 180 độ và cảm ơn câu chuyện này. Sâu trong thâm tâm, Naomi hiểu được “tội lỗi” của mình và chỉ còn cách tái ấp ủ tình mẫu tử dành cho con, cô mới cứu được đứa bé và chính bản thân mình.

Catalyst: Turns out this dead teenager is Naomi’s niece and little David’s favorite relative. Naomi, being a reporter and all, is asked to look into this mysterious death. She soon discovers it has something to do with a spooky VHS.

Chất xúc tác: Hoá ra cô gái trẻ bạc mệnh kia lại là cháu gái của Naomi và là người chị họ mà David yêu quí nhất. Naomi, dưới cương vị một phóng viên mẫu mực, tự đặt ra nghi vấn về cái chết bí ẩn này. Cô sẽ sớm phát hiện nó có liên quan đến cuộn băng video kinh dị.

Debate: Is it true? Is it possible that the supra-natural deaths of several teens are linked to a videotape? Naomi hears about a motel the teens visited the week before they died. She checks in, steals the tape from the “Seven Day Rental” section in the front office, and goes to cabin #12 (for those of you who like numerology). Should Naomi look at the tape? Hint: If she doesn’t, there is no plot!

Mâu thuẫn: Có thật không? Có lẽ nào cái chết kỳ lạ của nhiều thanh thiếu niên lại liên quan đến một cuộn băng video? Naomi nghe được thông tin về một nhà trọ mà những thiếu niên này thuê trước khi chết. Cô lấy phòng, đánh cắp cuộn băng từ khu “Cho thuê trong bảy ngày” ở quầy tiếp tân, và vào ngủ ở cabin số 12 (tôi nói rõ chi tiết này để phục vụ cho các độc giả thích Thần Số Học). Naomi có nên xem cuộn băng? Gợi ý: Nếu cô ấy không xem, sẽ không có cốt truyện!

Break into Two: Naomi, and we, now see the weird videotape everyone is talking about. On it are various scary images, some the most disturbing since the brainwash scene in The Parallax View. Then the phone rings. Naomi  has officially entered the Dark World. She has exactly seven days to live.

Bước vào Hồi hai: Naomi và chúng ta, bây giờ đang xem cuộn băng dị thường mà mọi người lúc nào cũng bàn tán. Trong đó là một loạt các hình ảnh  đáng sợ, một vài cảnh còn có thể xem là ám ảnh nhất từ sau cảnh tẩy não trong phim The Parallax View. Sau đó, điện thoại reo. Naomi đã chính thức bước vào thế giới tăm tối. Cô chỉ còn chính xác bảy ngày để sống.

B Story: A partial answer to why Naomi is a single parent is offered when we meet her child’s father, Noah Clay (Martin Henderson). In need of a shave – and a nicer apartment – Martin mostly needs to “grow up.” Being a videographer, he can help explain the tape. Martin watches it, blithely ignoring the warning. Now Naomi and Martin are linked as more than parents.

Câu chuyện B: Một phần giải đáp cho lý do tại sao Naomi là người mẹ độc thân được làm rõ khi ta được gặp cha của David, Noah Clay (Martin Henderson). Nếu xét về nhu cầu cạo râu – và một căn hộ chỉnh chu hơn – thì Martin gần như là một nhân vật chưa và cần phải “trưởng thành”. Vốn là một nhà quay phim, anh ta có thể giúp phân tích cuộn băng. Martin xem nó, vô tình bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Giờ đây, số phận của Naomi và Martin được liên kết với nhau hơn cả mối quan hệ cha mẹ bình thường.

Fun and Games: Separately, Naomi and Martin look into the tape and discover its bizarre properties. The “fun” includes being able to pluck a fly out of the picture while watching it. We learn about the girl on the tape – that her mother died mysteriously, and that a lemming-like plunge by some prize thoroughbreds at their farm once made headlines. Naomi is also beginning to experience bloody noses and an image-bending effect when someone takes her photo. The curse of watching the tape is turning real, yet this adventure is still in its discovery phase.

Thú vui và trò chơi: Riêng từng người, Naomi và Martin xem băng và dần khám phá ra các tác dụng ghê rợn của nó. “Thú vui” này bao gồm việc có thể chộp được một con ruồi khi nó đang bò trên màn hình TV và trong bộ phim. Chúng ta cũng biết thêm về cô bé trong cuộn băng – rằng mẹ cô bé đã chết một cách bí ẩn, rằng sự kiện bầy ngựa nòi lao xuống vực để tự sát tại trang trại nhà cô đã từng được báo chí giật tít trên trang nhất. Naomi cũng bắt đầu trải qua hiện tượng chảy máu mũi và gương mặt bị méo mó trên ảnh khi ai đó chụp hình mình. Lời nguyền khi xem cuộn băng đã trở thành sự thật, nhưng cuộc phiêu lưu này vẫn còn trong giai đoạn khám phá.

Midpoint: The “stakes are raised” when Naomi’s son watches the tape. Now he too is at risk. Though the kid has special powers, apparently his skills were on “PAUSE” when he popped the tape in. Naomi discovers her son did this as A and B stories cross: Martin calls to say photos of him turned weird – he is cursed as well.

Trọng điểm: “Tiền cược tăng” khi con trai của Naomi xem phải cuộn băng. Giờ đây cậu bé cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù trong phim ảnh, trẻ em thường có nhiều đặc ân quyền lực, nhưng rõ ràng khả năng của David đã “ Tạm dừng” khi cậu bé đút băng vào máy. Và khi Naomi phát hiện ra điều này thì câu chuyện A và B gặp nhau: Martin gọi đến để báo rằng ảnh chụp của anh ta cũng biến thành dị dạng. Martin đã bị nguyền.

Bad Guys Close In: An actual ticking clock is heard as Naomi and Martin bid goodbye to David and hit the road to continue their investigation. Time is running out. The two learn more about the little girl responsible for the spooky VHS. In addition to a bad case of split ends, she could project bizarre images from her brain onto videotapes and photographs. Her parents committed her to an asylum and we feel sorry for her – even sorrier for Naomi, who is beginning to have the same effect on horses the girl had.

Kẻ xấu tiến gần: Đồng hồ thật sự đổ nhịp tíc tắc khi Naomi và Martin giã biệt David để lên đường tiếp tục điều tra. Thời gian đã sắp cạn. Cả hai làm sáng tỏ thêm về cô bé chịu trách nhiệm cho cuộn băng video ghê rợn. Cô ta có thể phản chiếu những hình ảnh quái dị từ não của mình vào trong băng ghi hình hoặc ảnh chụp. Cha mẹ cô bé đã đưa cô vào bệnh viên tâm thần để chữa trị và chúng ta cảm thấy buồn cho cô bé, thậm chí còn buồn hơn cho Naomi, khi nữ phóng viên bắt đầu bị loài ngựa xua đuổi như chúng đã từng làm với cô bé trong cuộn băng.

All Is Lost: Naomi confronts a member of the family at the farm where the girl was raised. The Dad, Richard Morgan (Brian Cox), may have survived physically but is warped by the experience with his psychically powerful daughter. This “Half Man” realizes the curse won’t end and kills himself by electrocution in a bathtub (water is another motif). All hope dead, Naomi appears to be out of luck. No one is left to help her solve the mystery.

Tất cả đều mất: Naomi đối diện với một thành viên trong gia đình ở trang trại nơi cô bé được đưa nuôi nấng. Người cha, Richard Morgan (Brian Cox), có thể vẫn còn sống sót về mặt thể chất nhưng ông đang bị bao phủ bởi quyền năng tâm linh của con gái mình. “Nửa Người” nhận ra rằng lời nguyền sẽ không có kết thúc và ông đã tự sát bằng cách tự giật điện trong bồn tắm (nước cũng là một motif khác). Mọi hy vọng đã tắt, có vẻ như Naomi đã mất hết vận đỏ. Không còn ai có thể giúp cô giải quyết bài toán này.

Dark Night of the Soul: Naomi and Martin find the room in the barn where Brian and his wife kept the little girl. The decor includes every parent’s favorite pacifier: a TV set.

Đêm tối của tâm hồn: Naomi và Martin tìm ra căn phòng trong kho thóc nơi Brian và vợ ông đã giam giữ con gái mình. Đồ đạc trong phòng này bao gồm  chiếc “núm vú” yêu thích của các bậc phụ huynh: TV.

Break into Three: Martin sees something hidden behind the wallpaper of the little girl’s room: a clue! Thus, A and B stories intersect once more and propel us into Act Three.

Bước vào Hồi ba: Martin nhìn thấy cái gì đó ẩn đằng sau giấy tường của căn phòng: một manh mối! Như vậy, câu chuyện A và B gặp nhau một lần nữa và đẩy chúng ta vào đoạn ba của kịch bản.

Finale: The clue leads the pair back to cabin #12. It’s the place the teens first watched the video. Naomi and Martin realize the cabin sits atop an old well where the “sin” was committed – the girl was dropped in to die. They uncover the well and Naomi promptly falls in. Naomi is reunited with the girl’s spectral self and the curse ends. The girl’s body is given proper burial. But the curse is not over. David realizes the joke’s on Mom: The girl is evil and Naomi released her! Unaware of this, Martin meets his end when the girl crawls out of his TV and attacks him. Naomi finds Martin’s body.

Kết thúc: Manh mối trên dẫn cả hai quay lại cabin số 12. Đây là nơi những thanh thiếu niên đã coi cuộn băng ghi hình. Naomi và Martin nhận ra cái cabin nhỏ này nằm trên một cái giếng cũ, nơi “tội lỗi” năm xưa đã diễn ra, cô bé bị ném xuống giếng cho đến chết. Họ đào thấy giếng và Naomi ngay lập tức rơi xuống. Naomi đã hội ngộ với hồn ma của cô bé và lời nguyền kết thúc. Thi thể của cô bé được đem đi mai táng cẩn thân. Tuy nhiên, lời nguyền chưa dừng ở đó. David khiến mẹ mình choàng tỉnh qua câu nói đùa: cô bé đó là quỷ dữ và Naomi đã phóng thích cho nó! Không hay biết về việc ấy, Martin đã bỏ mạng khi cô bé ma bò ra khỏi màn hình TV và tấn công anh ta. Naomi tìm thấy thi thể của Martin.

Final Image: The only way to break the curse is to pass it on. Naomi makes copies of the VHS to save herself and her son. This guarantees not only their safety – but a sequel!

Hình ảnh cuối cùng: Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền là chuyển nó đi. Naomi làm nhiều bản sao của cuộn băng video để cứu mình và con trai cô. Điều này không chỉ thiết lập an toàn cho họ – mà còn cho một phần tiếp theo!

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with:
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: