Save the Cat! Goes to the movies (06) Monster in the house: Fatal Attraction (1987)

FATAL ATTRACTION (1987)

Much has been written about the metaphor this STD-era movie represents, but one thing is certain: It’s the best cautionary tale about fooling around at the office ever made.

Báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về phép ẩn dụ mà bộ phim thời STD (bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục) này thể hiện. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Đây là câu chuyện cảnh tỉnh hiệu quả nhất về chuyện trăng hoa ở văn phòng.

That Glenn Close! She is one scary lady. And while the real bad guy is Michael Douglas for beginning this affair in the first place, the magic trick director Adrian Lyne pulls off is making Michael seem like a victim – because it is his sin, infidelity, that brings the monster to his door.

Cô nàng Glenn Close đó là một người phụ nữ đáng gờm. Và trong khi kẻ xấu thật sự mới chính là Michael Douglas vì anh là người đầu tiên gây ra mối tình này, thì đạo diễn ranh mãnh Adrian Lyne lại khiến Micheal trông giống như một nạn nhân – do tội lỗi của anh, sự thiếu chung thủy, đã mang con quái vật đến cửa nhà.

Fatal Attraction represents a special brand of MITH, the “Domestic Monster,” as seen in films like Single White Female and One Hour Photo. Even comic versions of this tale, e.g., The Cable Guy, owe a great debt to Fatal Attraction – and to Glenn. It is Glenn Close’s amazing performance – almost reasonable one minute, boiling bunnies the next – that lets the adulterous Michael off the hook, and makes even a ringing telephone seem scary.

Fatal Attraction đại diện cho một thương hiệu đặc biệt của MITH, thể loại “Quái Vật Gia Đình”. Thể loại này được bắt gặp ở các bộ phim như Single White FemaleOne Hour Photo. Ngay cả phiên bản hài hước của câu chuyện này, ví dụ như phim The Cable Guy, đều nợ  Fatal Attraction và Glenn một món nợ lớn. Chính nhờ tài diễn xuất tuyệt vời mà Glenn Close – một phút trước còn chín chắn, phút sau đã ngang tàn kịch liệt – đã làm cho chàng Michael thông dâm phải chới với, và ngay cả chuông điện thoại cũng trở nên kinh hoàng.

The lesson for writers wishing to add to this branch of MITH movie is clear. One word: primal. From the protection of family, to the “sin” which risks his family’s safety, to the pet Michael buys his little girl – a rabbit! – this is a tale about the risks and responsibilities of sex, told in a way that would be clear even to a caveman.

Bài học mà những nhà biên kịch mong muốn đưa vào dạng phim MITH này đã rất rõ ràng: nguyên thủy. Từ việc bảo vệ gia đình, cho tới phạm phải “tội lỗi” có thể làm an nguy đến gia đình, cho đến con thú cưng mà Michael mua tặng con gái – một con thỏ! – đây là câu chuyện về những rủi ro và trách nhiệm của chúng ta với tình dục, được thuật lại bằng một phương pháp mà ngay cả người tiền sử cũng có thể hiểu được.

MITH Type: Domestic Monster

Loại phim MITH: Quái Vật Gia Đình

MITH Cousins: Play Misty for Me, The Hand That Rocks the Cradle, Pacfic Heights, Poison Ivy, The Fan, Single White Female, The Crush, Swimfan, The Cable Guy, One Hour Photo

Các MITH họ hàng: Play Misty for Me, The Hand That Rocks the Cradle, Pacfic Heights, Poison Ivy, The Fan, Single White Female, The Crush, Swimfan, The Cable Guy, One Hour Photo

FATAL AITRACTION

Original Screenplay by James Dearden

Kịch bản gốc: James Dearden

Opening Image: Portrait of a happy family. Meet the Gallaghers – Dan (Michael Douglas) and, in the next room, his wife Beth (Anne Archer) and their androgynous child, Ellen (Ellen Latzen).

Hình ảnh mở đầu: Chân dung của một gia đình hạnh phúc. Hãy gặp nhà Gallaghers – Dan (Michael Douglas), và trong căn phòng kế tiếp, là vợ anh, Beth (Anne Archer), và đứa con lưỡng tính của họ, Ellen (Ellen Latzen).

Theme Stated: Anne gets territorial when her daughter plays with her lipstick. “Ellen, I don’t want you messing with my makeup. I told you a million times,” Anne warns. Trespassing into places we don’t belong will be the running theme.

Chủ đề được nói đến: Anne trở nên độc đoán khi con gái nghịch son môi của cô. “Ellen, mẹ không muốn con đụng vào đồ trang điểm của mẹ. Mẹ đã nói với con cả triệu lần lần rồi, “Anne cảnh cáo. Xâm phạm vào những nơi không phải của mình sẽ là chủ đề chính của bộ phim.

Set-Up: A big city party for Michael’s law firm where, if you look close, you’ll see Alex Forrest (Glenn Close) lurking near the hors d’oeuvres. Michael has it all – a stunning wife and sweet child, a good job, friends. Yet he flirts with Glenn.

Xây dựng câu chuyện: Một bữa tiệc hoành tráng kiểu thành phố được tổ chức cho hãng luật của Michael. Ở đây, nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy Alex Forrest (Glenn Close) đang chầu chực gần quầy thức ăn khai vị. Michael có tất cả – vợ đẹp  và con ngoan, một công việc tốt, bạn bè. Vậy mà anh ta vẫn tán tỉnh Glenn.

Catalyst: Anne takes their daughter and leaves Michael for the weekend. Alone in the city due to a business meeting, Michael bumps into Glenn. Their flirtation can continue.

Chất xúc tác: Anne dẫn theo con gái và bỏ Michael một mình trong ngày nghỉ cuối tuần. Đơn độc ở thành phố do vướng phải một vụ bàn bạc kinh doanh, Michael lại chạm mặt với Glenn. Và họ tiếp tục tán tỉnh nhau.

Debate: Can Michael be discreet? From the moment Michael agrees to have a glass of wine with Glenn, he has already strayed. I know this because I’ve asked women, one of whom, while watching this film, kept referring to Michael as “You bastard!” The name calling begins with this innocent-seeming lunch. The debate question seems to argue trespassing is okay – if we’re careful. Can two adults have a no-fault affair? For a time, as they lock hips in the elevator of Glenn’s edge-o’-hell building and against the sink in her messy kitchen, the answer seems to be: maybe.

Mâu thuẫn: Michael có đủ thận trọng không? Tại thời điểm mà Micheal đồng ý uống một ly rượu với Glenn, anh ta đã hoàn toàn lạc lối. Tôi biết rõ điều này vì khi tôi đã hỏi nhiều phụ nữ, một trong số đó, khi xem bộ phim này, cứ mãi so sánh Michael như một “thằng khốn nạn!” Mọi việc bắt đầu từ một bữa trưa tưởng như vô hại. Câu hỏi được đưa ra để tranh luận là việc xâm phạm có thể chấp nhận được – nếu như chúng ta cẩn trọng. Liệu hai người trưởng thành có thể theo đuổi một mối tình không chút sai phạm? Tùy hoàn cảnh, khi họ khóa hông ở thang máy tại khu chung cư tồi tàn của Glenn và bên chậu rửa trong căn bếp bề bộn của cô, câu trả lời là: có thể.

Break into Two: Michael returns home after catting around, manages a “make nice” call to Anne in the country, and all seems swell. . . until the phone rings. Glenn has his home number. When he agrees to meet her again, Michael plunges into the “upside-down world” of Act Two and an affair that is now a relationship.

Bước vào Hồi hai: Michael trở về nhà sau khi “ong bướm”, cố làm một cú điện tử tế về quê để nói chuyện với Anne, mọi thứ có vẻ êm xuôi… cho đến khi chiếc điện thoại đổ chuông. Glenn có số điện thoài nhà của anh ta. Và khi anhđồng ý gặp cô một lần nữa, Michael đã thực sự đâm đầu vào “thế giới bị đảo ngược” của Phân Đoạn Hai và một mối tình đã hóa thành mối quan hệ nghiêm túc.

B Story: The B story is the secret “love story” between Glenn and Michael. And though it isn’t love, Michael will get the lesson of a lifetime and learn he really did have it all. By frolicking in the park with Glenn, and later at her place listening to opera, he opens himself up to her. We also learn of a possible root cause of Glenn’s fanatical clinging – the sudden death of her father when she was a girl. Does Glenn have abandonment issues or is she just nuttier than a Hickory Farms Pecan Sampler?

Câu chuyện B: Câu chuyện phụ là “câu chuyện tình bí mật” giữa Glenn và Michael. Và mặc dù đó không phải là tình yêu, Michael sẽ nhận được một bài học nhớ đời và nhận ra thực sự anh ta đã có tất cả. Thông qua việc nô đùa tại công viên với Glenn, và sau đó lại đến nhà cô ấy cùng nghe opera, Michael tự mở lòng mình với Glenn. Chúng ta còn biết thêm về chi tiết có thể là căn nguyên dẫn đến sự đeo bám cuồng tín mà Gleen đang thực hiện – cái chết đột ngột của cha cô khi Gleen còn là một đứa trẻ. Glenn nhạy cảm với việc bị bỏ rơi hay bản thân cô còn điên hơn một mẩu bánh hồ đào ăn thử của hãng Hickory Farms?

Fun and Games: In this tense Fun and Games section, the “promise of the premise” shows what happens when being discreet begins to unravel. And yet for now, Michael is still in control. Sure Glenn cuts her wrists to make Michael stay the night with her. Yeah, she shows up at his job unexpectedly with tickets to Madame Butterfly. But so far it’s more like a bad date. This is why we signed up to see this movie, to squirm uncomfortably in our seats thinking: “I better call that girl in Accounting and tell her I was kidding when I said we should have coffee sometime.”

Thú vui và trò chơi: Trong phần Thú vui và Trò chơi này,promise of the premise cho thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi những việc kín đáo được làm sáng tỏ. Và dù vậy cho đến bây giờ, Michael vẫn còn nắm quyền kiểm soát thế trận. Chắc chắn rằng Glenn đã cắt cổ tay để khiến cho Michael phải ở lại qua đêm với cô. Và cô đã xuất hiện bất thình lình ở văn phòng của anh với một cặp vé tới Madame Butterfly. Nhưng rốt cuộc, mọi việc vẫn chỉ dừng ở mức hẹn hò bất thành. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải xem bộ phim này, để vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế và bắt đầu mường tượng: “Tốt hơn là tôi nên gọi cho cô gái nọ ở phòng kế toán để bảo rằng việc tôi mời cô ấy đi uống cafe chỉ là nói đùa thôi.”

Midpoint: The “bad date” scenario ends, and the A and B stories cross, when Glenn announces she’s pregnant. This news “raises the stakes” and is a great example of an alarming “midpoint bump.” Michael is officially in over his head DNA-wise; the consequences of spreading his seed hits home. And while he handles this news with “compassion,” offering to pay for the abortion – what a guy! – this is not how Glenn wants to handle the situation.

Trọng điểm: Chuyện “hẹn hò bất thành” đã đến hồi kết, và là lúc câu chuyện A và B giao nhau, khi Glenn thông báo  cô ấy đã mang thai. Tin mới này đã làm “tăng tiền cược” cho câu chuyện và là một ví dụ tốt của phần “midpoint bump”. Xét nghiệm ADN cho thấy Michael là cha đứa bé, và những hậu quả của việc truyền giống lung tung đã quay lại tấn công  gia đình anh. Trong khi Michael loay hoay xử lí tin xấu này bằng cách “động lòng trắc ẩn” đề nghị trả tiền để Glenn đi phá thai – Đàn ông kiểu gì vậy!- thì Glenn không hề đồng tính với cái giải quyết tình huống này.

Bad Guys Close In: Now the “Fun and Games” of a date gone wrong get serious. Both at home with his internal “team” of wife and daughter, and externally, as Michael learns of the “Half Man” in his office (who had an affair and paid the price), the amping up of the trespassing by Glenn gets scarier – and the vice that has Michael in its grip begins to tighten. Posing as a buyer for the home Michael’s now trying to sell, Glenn shows up while he’s out, and later throws acid on his car. Even at work, Michael’s promotion is jeopardized by his stalker.

Kẻ xấu tiến gần: Bây giờ Thú vui và Trò chơi của cuộc hẹn bất thành đã trở nên nghiêm trọng. Nó diễn ra ở cả gia đình anh với vợ và con gái là “đồng minh” bên trong, và bên ngoài, khi Michael phát hiện ra nhân vật “Nửa Người” làm chung văn phòng với mình (người cũng ngoại tình và đã trả giá). Sự xâm phạm của Glenn ngày càng đáng sợ hơn – và tội lỗi vốn đã kẹp cổ Micheal ngày càng siết chặt hơn.  Giả làm khách hàng đến mua căn nhà mà Michael đang cố bán, Glenn xuất hiện khi anh ta ra ngoài, và ném axít vào xe của anh. Ngay cả ở văn phòng, việc thăng chức của Micheal cũng bị gián đoạn vì kẻ bám đuôi.

All Is Lost: The tension finally explodes when Glenn follows Michael to his new home, kills his daughter’s bunny, and plops it in a pot of boiling water for Anne to find. (Talk about “whiff of death”!) Symbolically, Glenn is leaving Anne a message: Guess what, the rabbit died – the old school way of proving a pregnancy.

Tất cả đã mất: Mức độ căng thẳng vỡ òa khi mà Glenn theo Michael về nhà mới của anh, giết con thỏ mà anh mua cho con gái, và cố tình nhún nó một cái nồi nước sôi cho Anne tìm thấy. (“Hơi thở Tử thần” là đây!) Theo cách hiểu biểu trưng, Glenn đã để lại cho Anne một tin nhắn: Hãy đoán xem chuyện gì đang xảy ra, con thỏ đã chết – một cách cổ điển để chứng minh mình đang có mang.

Dark Night of the Soul: With his wife and daughter traumatized by this event, Michael must now admit his sin. He’s been putting it off, but this is how he will cleanse himself.

Đêm tối của tâm hồn: Khi vợ và con gái của anh bị hoảng loạn bởi sự kiện đó, Michael bây giờ phải thừa nhận tội lỗi của mình. Anh ta luôn cố gắng chối cãi sai lầm, nhưng đây là cách duy nhất để Michael được tha thứ.

Break into Three: Michael confesses. Anne’s reaction to Michael’s pitiful tale is reasonable until he tells her Glenn’s pregnant – possibly with his baby. The invasion of their home now includes child support. With Anne’s back-up, Michael gets on the phone and warns Glenn that his wife knows and she is to stay away.

Bước vào Hồi ba: Michael thú nhận. Phản ứng của Anne với câu chuyện đáng thương của Michael là bình tĩnh chấp nận cho đến khi anh nói rằng Glenn đã có thai – và đó có thể là con anh. Sự xâm phạm gia đình họ bây giờ bao gồm cả việc hỗ trợ đứa bé. Được Anne chống gậy sau lưng, Michael gọi điện và cảnh báo Glenn rằng vợ anh đã biết mọi chuyện và cô ấy hãy tránh xa gia đình của anh ra.

Finale: But she can’t. After kidnapping his daughter and causing his wife to get in an auto accident, Glenn is attacked by Michael in her cave as A and B stories cross for the last time. It’s a violent reprise of their earlier sex scene. Then, in one of the great film finishes, a knife-welding Glenn invades Anne and Michael’s country home and, in a moment of Synthesis, the couple works together to fight back. But it’s Anne who kills the intruder. Glenn was “messing” where she didn’t belong.

Kết thúc: Nhưng cô ấy không chịu như vậy. Sau khi bắt cóc con gái anh và khiến vợ anh gặp tai nạn xe hơi, Glenn bị Michael tấn công ngay trong hang ổ của mình và câu chuyện A và B giao nhau lần cuối. Nó là điệp khúc bạo lực của cảnh sex trước khi của họ. Để rồi, trong một những kết thúc điện ảnh hay nhất, Glenn cầm dao xâm phạm ngôi nhà dưới quê của Anne và  Michael, và trong thời điểm Synthesis, cả hai vợ chồng đã hợp lực chống lại Glenn. Nhưng chính Anne mới là người giết chết kẻ đột nhập. Gleen đã “đùa giỡn”ở nơi không phải của cô ta.

Final Image: As Michael and Anne bid goodbye to the police, we linger on a photo of Michael, Anne, and daughter – and we know things have changed. The monster is dead! Let the therapy begin!

Hình ảnh cuối cùng: Khi Michael và Anne chào tạm biệt cảnh sát, chúng ta nán với một bức ảnh của Michael, Anne, và con gái – và chúng ta biết mọi thứ đã  thay đổi. Con quái vật đã chết! Hãy để vết thương được chữa lành!

Advertisements

Yêu điện ảnh và nhiều thứ khác

Tagged with:
Posted in Anh ngữ, Biên kịch, Việt ngữ

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Phân loại sách

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 50 other followers

%d bloggers like this: